A nyelvtani szakkifejezések jegyzéke - Lista de términos gramaticales


alak forma
alany sujeto
alanyeset caso nominativo
alanyesetű névmás pronombre sujeto
állítás afirmación
állítmány predicado
általános névmás pronombre general
beálló melléknévi igenév participio futuro
befejezett jövő futuro perfecto
befejezett melléknévi participio perfecto
befejezett melléknévi igenév participio pasado
birtokos posesor
birtokos eset caso genitivo
birtokos névmás pronombre posesivo
birtokos szerkezet construcción posesiva
egyes szám singular
elbeszélő múlt pretérito indefinido
elöljárószó preposición
felsőfok superlativo
felszólító mód modo imperativo
feltételes mód modo condicional
feltételes mondat oración condicional
fokozás / összehasonlítás comparativo
folyamatos jelen presente continuo
folyamatos múlt pretérito imperfecto
folyamatos régmúlt pretérito pluscuamperfecto
főige verbo principal
főmondat oración principal
főnév sustantivo
főnévi igenév infinitivo
hangrend armonía vocal
hangsúly acento
hasonulás asimilación
határozatlan névelő artículo indefinido
határozatlan névmás pronombre indefinido
határozatlan ragozás conjugación indefinida
határozói igenév gerundio
határozószó adverbio
határozott névelő artículo definido
határozott ragozás conjugación definida
hímnemű masculino
idézés cita
ige verbo
igeidő tiempo verbal
igekötő prefijo verbal
igerag sufijo verbal
igeragozás conjugación
intonáció entonación
jelen idő tiempo presente
jövő idő tiempo futuro
kérdő névmás pronombre interrogativo
kifejezés expresión
kijelentő mód modo indicativo
kölcsönös névmás pronombre recíproco
kötőhang vocal conectora
kötőmód subjuntivo
kötőszó conjunción
közeljövő futuro próximo
közelmúlt pretérito perfecto
magánhangzó vocal
magas hangrendű szó palabra con solo vocales frontales
mássalhangzó consonante
melléknév adjetivo
mély hangrendű szó palabra con solo vocales posteriores
mód modo verbal
módbeli segédige verbo modal
mondat oración
mutató névmás pronombre demostrativo
nem género
névelő artículo
névmás pronombre
névutó pos-posición
nőnemű femenino
összetett szó palabra compuesta
rag sufijo
rendhagyó alak forma irregular
részes eset caso dativo
részeshatározó objeto indirecto
segédige verbo auxiliar
sorszámnév número ordinal
számnév número
személyes névmás pronombre personal
szenvedő alak voz pasiva
szó palabra
szórend orden de las palabras
szótag sílaba
szótő raíz de una palabra
tagadás negación
tárgy objeto
tárgyas ige verbo transitivo
tárgyatlan ige verbo intransitivo
tárgyeset acusativo
tárgyesetű névmás pronombre de objeto
többes szám plural
többszörös tagadás negación múltiple
tőszámnév número cardinal
visszaható ige verbo reflexivo
visszaható névmás pronombre reflexivo
vonatkozó névmás pronombre relativo
vonzatos ige verbo compuestoBibliográfia: 

Gyakorló magyar nyelvtan / A Practical Hungarian Grammar. Szita Szilvia - Görbe Tamás.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario